Virtuosos V4 + We play the same language. – pravidlá súťaže

"Pravidlá súťaže Virtuosos V4 + We play the same language

Podmienky prihlášky:

1. Súťažiaci sa môžu prihlásiť len s individuálnymi produkciami.

2. Do súťaže je možné sa prihlásiť voľne zvolenou skladbou klasického hudobného skladateľa. Dĺžka skladby môže byť minimálne dve, maximálne päť minút.

Tip: Súťažiaci môže zvoliť také dielo, ktoré reprezentuje jeho technické zručnosti a hudobný cit.

3. Zoznam hudobných nástrojov povolený v relácii:

– sláčikové a klávesové nástroje: klavír, čembalo, harfa, harmonika, gitara

– strunové nástroje: husle, viola, violončelo, basa

– Drevené dychové nástroje: píšťala, flauta, klarinet, hoboj, fagot, saxofón

– Plechové dychové nástroje: trúbka, trombón, tuba, tenorový roh, poľovnícky roh

– bicie nástroje: xylofón, marimba, cimbal

4. Súťažiaci sa môžu zúčastniť vo veku od 6 do 18 rokov (do uzávierky prihlášok nedovŕšil 19 rokov).

5. Môžu sa prihlásiť aj súťažiaci z predchádzajúcich ročníkov Virtuosos, ak sú ešte v rámci vekového limitu.

Registrácia:

Prihlásenie www.virtuozok.hu sa uskutočňuje na on-line platforme, v prípade súťažiaceho ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, so súhlasom rodiča. Po vyplnení dotazníka uchádzač musí nahrať aj video o ním prednesenej skladbe, respektíve sa musí v niekoľkých vetách predstaviť. (V predstavení sa môže poskytnúť krátke odpovede na nasledujúce otázky: Prečo je preňho dôležitá vážna hudba? Prečo sa chce zúčastniť na súťaži Virtuosos?)

Doručenie video materiálu je povinné! Uchádzač môže použiť aj nahrávku svojho skoršieho vystúpenia, ale je dôležité, že nesmie byť staršia ako 6 mesiacov.

Kvalita obrazu, ale najmä zvuku videa nahraného uchádzačom musí byť čo najvhodnejšia z hľadiska posúdenia produkcie.

Kto sa nevie zaregistrovať on-line, môže zavolať na mobil Virtuosos. Naši kolegovia, akonáhle to bude možné, mu zavolajú naspäť.

Naše telefónne číslo: +36 20 399 6636

Dotazník:

Vek:

Telefónne číslo:

E-mail:

Adresa trvalého pobytu:

Do ktorej školy chodíš?

Odkedy hráš na hudobnom nástroji?

Na akom nástroji, alebo nástrojoch hráš? Ak spievaš, aký druh hlasu máš?

Máš v rodine muzikanta?

Aké máš hobby?

Postup výberu:

  1. Prihlasovanie prebieha na stránke www.virtuozok.hu. Naši kolegovia zavolajú len tým uchádzačom, ktorí na základe predbežného videa s predstavením môžu mať šancu dostať sa do osobného, predbežného kastingu Virtuosos, na tzv. „open casting“.
  2. Po ukončení prihlasovania sa uskutoční open casting, teda predbežný osobný konkurz. Tú uskutoční porota pozostávajúca z odborníkov, ktorá je tvorená z autorov televíznych programov a z odborníkov s klasickým hudobným vzdelaním. Na tomto castingu sa bude robiť obrazová a zvuková nahrávka.
  3. O štruktúre relácie po castingových kolách a o partnerských krajinách sa rokuje.
  4. Plánuje sa usporiadanie záverečného galaprogramu za účasti víťazných Virtuózov, svetových hviezd, poroty a víťazov predchádzajúcich ročníkov.

Zoznam krajín zúčastňujúcich sa súťaže:

Maďarsko

Česká Republika

Poľsko

xxxx

Slovensko

Chorvátsko

Do súťaže sa môžu prihlásiť tí hudobníci klasickej hudby, ktorí v rámci svojej obvyklej životnej situácie žijú vo vyššie uvedených krajinách.

Výhry:

Program bude mať z každej krajiny jedného víťaza, t.j. spolu oznámime X výhercov.

Víťazi Virtuosos budú odmenení sumou 10 000 eur brutto, zabezpečíme im spoločné vystúpenie s medzinárodným umelcom a jednu nahrávku platne do 3 rokov po relácii.

Talentovú súťaž vážnej hudby s názvom Virtuózovia V4+ podľa plánu na konci roka 2021 budete môcť sledovať počas viacerých relácií zúčastňujúcich sa krajín na televíznych kanáloch všetkých zúčastnených krajín súčasne.

Művészeti Szilícium Völgy Kft., Virtuosos Holding Ltd. a Virtuosos Holding Magyarországi Fióktelepe (Prevádzka v Maďarsku), ako výrobcovia programu si vyhradzujú právo na zmenu týchto Súťažných pravidiel, ako aj výhier!

Informácie pre spracúvaní osobných údajov nájdete na on-line