Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
verziószám: 1.

hatályos: 2020. július 1 napjától

Művészeti Szilícium Völgy Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően az alábbiak szerint kezeli az adatokat.

1.      Adatkezelő megjelölése és adatai

Adatkezelő: Művészeti Szilícium Völgy Kft.

cégjegyzékszám: 01 09 285659

székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11. A. ép.

fióktelep: HU 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. fszt. 1.

e-mail cím: office@virtuozok.hu

adószám: 14189805-2-41

2.      Az adatkezelések jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre, megismerésre jogosultak
2.1. Érintett hozzájárulása

Érintett hozzájárulása – hozzájárulás megtagadása esetén nem jön létre az adatkezelés. A hozzájárulás bármikor visszavonható, főszabály szerint az adatkezelést meg kell szüntetni ebben az esetben, ez azonban nem érinti a hozzájárulás alatti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás alapján teljesített adatkezelésekre jogszabály kötelező előírásokat tartalmazhat, amelyekre a jogi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó rendelkezések irányadóak.

2.2. szerződés létrejötte, teljesítése

A szerződés kötésének előfeltétele az Érintett részéről az adatszolgáltatás, ennek hiányában nem lehetséges a szerződés megkötése. A szerződés létrejöttét követően a további adatkezelésekre jogszabály kötelező előírásokat tartalmazhat, amelyekre a jogi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó rendelkezések irányadóak.

2.3. jogi kötelezettség teljesítése

Az Érintett köteles a személyes adatait megadni, ellenkező esetben az Adatkezelő nem tud eleget tenni a jogszabályi kötelezettségeinek. Ez az egyes adatkezelések jellegétől függően azzal járhat, hogy nem jöhet létre jogviszony az Érintettel, illetve az Adatkezelő az ebből származó esetleges hátrányos jogi következményeket kénytelen áthárítani az Érintettre.

3.      Kezelt adatok megnevezése, köre

3.1. Névjegykártyák, telefonszámszámok, e-mail címek
Kezelt adatok:
név,
titulus,
cím,
e-mail cím,
telefonszám
Adatkezelés célja: Érintett beazonosítása, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont – hozzájárulás
Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagy az Adatkezelő döntése alapján törléséig
3.2. Szerződő partnerek és egyéb szervezetek képviselői, illetve általuk delegált személyek adatkezelése
Kezelt adatok:
név,
titulus,
cím,
e-mail cím,
telefonszám,
aláírás
Adatkezelés célja: Jogi személy által szerződés létrejöttéhez (így különösen: ajánlat, megrendelés, időpontfoglalás, tárgyalás stb.) és teljesítéséhez (így különösen: átadás-átvétel, teljesítésigazolás, munkalap, stb.), megadott kapcsolattartó, aki az őt delegáló jogi személlyel bármely jogviszonyban áll.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) – az Adatkezelő jogos érdeke. A szerződő partnerek által megjelölt kapcsolattartó személyek, illetve az egyéni vállalkozók adatainak kezelése során az Adatkezelő megvalósítja a célhoz kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával járó arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az adatkezelés az ő munkaköri kötelezettségük megfelelő teljesítését is szolgálja.
Adatkezelés időtartama: Az alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig, jogi kötelezettség teljesítéséhez, jogi igény érvényesítéséhez szükséges időtartamig.  Tiltakozás esetén az adatkezelés törlésig tart, ha ezt nem írja felül jogszabályi előírás, vagy adatkezelői jogos érdek.


3.3. Időpontfoglalás
Kezelt adatok:
az Érintett neve;
résztvevők nevei;
az Érintett e-mail címe, telefonszáma;
a találkozóra előirányzott időpont;
a találkozó tárgya, helyszíne
Adatkezelés célja: Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelővel személyes találkozásra időpontot egyeztet.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: Az Érintett a hozzájárulását a tervezett időpontig bármikor visszavonhatja.
3.4. Ajánlatkérés-ajánlatadás
Kezelt adatok:
név,
cím,
e-mail cím,
telefonszám.
Adatkezelés célja: Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékekről, szolgáltatásokról ajánlatot kérhet.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: Amennyiben elfogadásra kerül az ajánlat, úgy arra az adott szerződésre előirányzott törlési idő vonatkozik. Amennyiben nem kerül elfogadásra (válasz nélkül) az ajánlat, úgy az ajánlat lejártát követő 90 napon belül törlésre kerül. Ha az ajánlatot az Érintett elutasítja, akkor az erről szóló dokumentum átvételét követő 30  munkanapig kezeli az Adatkezelő.


3.5. Megrendelés
Kezelt adatok:
név,
cím,
e-mail cím,
telefonszám.
Adatkezelés célja: Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékeket, szolgáltatásokat rendel meg.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte
Adatkezelés időtartama: Alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig.

3.6. Szerződések megkötése és teljesítése
Kezelt adatok:
Természetes személyek, egyéni vállalkozók esetében: név, cím, lakcím, székhely, adószám.
Esetleges jogi igény érvényesítése céljából szükséges adatok: anyja neve, születési hely, idő.
Adatkezelés célja: Az Érintett beazonosítása, a szerződések megkötése és teljesítése, esetlegesen jogi igények érvényesítése, jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte
Adatkezelés időtartama: 5 év elévülési idő az Art. szerint, illetve a vonatkozó jogszabályban, szerződésben foglaltak figyelembevételével, pl. kötelező vagy szerződéses jótállás.


3.7. Kiállított és befogadott számviteli bizonylatokkal kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok (Kötelező számlázási adatok különösen):
név,
lakcím/székhely, adószám,
kibocsátó aláírása.
Esetleges jogi igény érvényesítése céljából szükséges adatok: anyja neve, születési hely, idő.
Adatkezelés célja: A pénzügyi teljesítés céljából a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítése.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) jogi kötelezettség teljesítése;
Adatkezelés időtartama: Számla kibocsátását követő 8 év.


3.8. Marketing alapú megkeresések adatkezelése
Kezelt adatok:
A megkeresett egyéni vállalkozók neve, elérhetősége.
jogi személy esetén ügyvezető, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
Adatkezelés célja: Az üzleti partnerek körének bővítése.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) – az Adatkezelő jogos érdeke.
Adatkezelés időtartama: Tiltakozás esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül.

3.9. Panaszkezelés
Kezelt adatok:
panasz azonosítója,
név,
telefonszám,
hívás időpontja,
megadott személyes adatok,
lakcím,
csatolt dokumentumok,
maga a panasz.
Adatkezelés célja: Az Adatkezelő gazdasági, adatkezelési és adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos panaszának intézése.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) – jogi kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés időtartama: Eljárás lefolytatása a panasz beérkezésétől számított 5 év.

Az Adatkezelő további adatkezeléseire vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

4.      Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő egyes feladatokat nem a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó végzi.

Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek – kivéve, ha kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal stb.

5.      Adattovábbítás
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jogszabályi kötelezettségein felül abban az esetben végez harmadik országba adattovábbítást, ha az Érintett kifejezett hozzájárulását adta, vagy szerződéses kötelezettsége (pl.: munkaszerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés stb. alapján) az adatok továbbítását bizonyos körülmények esetén lehetővé tenni. Az adattovábbítás lehet alkalomszerű, illetve szolgálhat bármely szerződés létrejöttére, teljesítésére, de indokolhatja jogi igény érvényesítése is.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az Érintett személyes adatait állami szervek számára abban az esetben, ha őt érintő ügyben bírósági, hatósági eljárás indul, és az eljáró szervek megkeresik az Adatkezelőt az eljáráshoz szerintük szükséges személyes adatokat tartalmazó iratok vagy információk, vagy elektronikusan tárolt dokumentumok átadása céljából, a jogosultságuk igazolását követően.
Az Adatkezelő az esetleges jogi igénye érvényesítése esetén az eljáró hatóságnak, bíróságnak, ügyészségnek, az ellenérdekű félnek (stb.) ad át adatot az eljárás jellegéhez igazodó körben.
Az Adatkezelő jogi kötelezettség alapján adatszolgáltatást teljesít a jogszabályban meghatározott szervek felé (pl. NAV, NEAK stb.).


6.      Profilalkotás

 

Az adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt – ideértve a profilalkotást is.

7.      Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
A helyesbítéshez való jog
Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)
Adatkezelés korlátozásához való jog
Az adathordozhatósághoz való jog
A tiltakozáshoz való jog
Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett az alperes illetékességén kívül választhatja a saját lakóhelye szerinti illetékes törvényszéket.

Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga

Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

8.      Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés és adatfeldolgozás teljes folyamata során biztosítja. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

JOGI NYILATKOZAT

Tájékoztatjuk a weblap látogatóit, hogy a weboldalon közzétett információk célja, hogy általános tájékoztatásokkal szolgáljon, ugyanakkor nem célja az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek megfelelően azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, sem egyéb szakmai szolgáltatás körben. Ezek az információk nem képezhetik a weblap látogatói üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól felkészült szakmai tanácsadóját kell igénybe venniük.

A weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk mindössze tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmazhatnak, amelyekért a weblap fenntartója sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. Az Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Kifejezetten felhívjuk a weblap látogatóinak a figyelmét arra, hogy a weboldalon közzétett cikkeket, dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor használják fel, ha ezt kizárólag a saját felelősségükre teszik, és vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a következményekért.

A weblap fenntartója kizárja a felelősségét weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő minden hátrányos következményért, közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető vagy közigazgatási, szabálysértési jellegű, illetve bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb hátrányért, legyen az például szerződéses, jogszabályon alapuló vagy magánjogi.

Az Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével használható fel.