Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató a Művészeti Szilícium Völgy Kft. által végzett adatkezelésekről

1. Adatkezelő és az adatkezelés jogszabályi háttere

Művészeti Szilícium Völgy Kft. („Adatkezelő”)
Székhely:2083 Solymár, Terstyánszky Ödön utca 14.
Cégjegyzékszám:01-01-0012046
Email cím:
Honlap címe:https://virtuozok.hu
Verzószám:2.
Hatályos:2022. július 1. napjától

 

Az Adatkezelő az adatkezeléseit az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján alakította ki.

2. A hírlevél feliratkozóra, nézőkre, érdeklődőkre kiterjedő adatkezelések jogalapja, célja, időtartama és a kezelt adatok köre

2.1. Hírlevél küldésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: a „Virtuózokat” érintő rendezvények, koncertek, események, illetve a „Virtuózok” televízióműsorról tájékoztatás küldése e-mailben az érintettek számára.

Kezelt adatok köre: az adatkezelés az érintett nevére és e-mail címére terjed ki.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

2.2. Nyereményjátékban való részvétel

Az adatkezelés célja: a nyereményjátékban való részvétel regisztrálása és értesítés küldése arról, amennyiben az érintett nyert a játékban.

Kezelt adatok köre: az adatkezelés az érintett nevére, e-mail címére, illetve bizonyos esetben további, a nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatra terjed ki.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ugyanakkor ebben az esetben nem tud részt venni a nyereményjátékban.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat a sorsolást követően törli.

2.3. Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: az érintett által benyújtott panasz kivizsgálása és az érintett tájékoztatása a vizsgálat eredményéről.

Kezelt adatok köre: az adatkezelés az érintett nevére, az érintett által megadott elérhetőségi adatra (email cím, lakcím), a panasz tartalmára és az abban szereplő, az érintett által közölt személyes adatokra, az ahhoz csatolt dokumentumra, valamint az érintett panaszára adott
válaszra tejed ki.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §].

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az érintett panaszát és az arra adott választ 3 évig őrzi meg.

3. A szerződéses partnerekre kiterjedő adatkezelések jogalapja, célja, időtartama és a kezelt adatok köre

3.1. A szerződéskötéssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: az érintettel, mint természetes személlyel, illetve egyéni vállalkozóval polgári jogilag érvényes szerződés megkötése. Kezelt adatok köre: a szerződésben jellemzően az érintett neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, elérhetőségi adata (telefonszám, email cím), illetve adott esetben a szerződés teljesítése szempontjából releváns másszemélye adati kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a szerződéseket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:21.-6:25. §-a szerinti elévülési idő elteltéig, főszabály szerint öt évig őrzi meg.

3.2. Szerződéses partner kapcsolattartóira vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelés célja: az üzleti kapcsolat vagy az Adatkezelő tevékenységeivel összefüggő más természetű kapcsolat létesítése, szerződéskötés, illetve a szerződés megfelelő teljesítése, illetve a kapcsolattartóval való kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.

Kezelt adatok köre: az adatkezelés a kapcsolattartó nevére, beosztására, email címére, telefonszámára, illetve azon további személyes adatokra terjed ki, amelyeket a kapcsolattartó megad az Adatkezelő számára.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződés megkötés vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében az
Adatkezelő munkavállalója fel tudja venni a kapcsolatot az üzleti partnerrel annak kapcsolattartóján keresztül.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő addig használja fel, amíg a szerződéses partner más kapcsolattartót nem nevez meg. Amennyiben a szerződés tartalmazza a kapcsolattartó adatait, akkor az Adatkezelő a személyes adatokat a Ptk. 6:21.-6:25. §-a szerinti elévülési idő elteltéig, főszabály szerint öt évig őrzi meg.

3.3. Kiállított és befogadott számviteli bizonylatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: az Adatkezelőnek jogi kötelezettsége számlát kiállítania az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásról, illetve az Adatkezelőnek jogi kötelezettsége tárolni a befogadott számlákat.

Kezelt adatok köre: az Adatkezelő a számla kiállítása során az érintett nevét, számlázási címét, email címét, a szolgáltatás megnevezését és a szolgáltatás összegét kezeli. Az érintett (egyéni vállalkozó) által kiállított számlán jellemzően az érintett neve és lakcíme szerepel.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. A számlakibocsátási kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezésein alapul.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében 8 évig tárolja.

3.4. Jogi igény érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a jogi úton érvényesíteni tudja az érintettel (egyéni vállalkozóval) szemben fennálló követelését. Adatkezelő a jogi igény érvényesítése esetén az eljáró hatóságnak, bíróságnak, ügyészségnek, saját, illetve az ellenérdekű fél jogi képviselőjének adatokat adhat át az eljárás jellegéhez igazodó körben.

Kezelt adatok köre: az adatkezelés jellemzően az érintett nevére, címére és a fennálló követeléssel összefüggő személyes adatokra terjed ki.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a rendelkezésre álló jogi lehetőségeket felhasználva érvényesítse a követelését az érintettel szemben.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a jogi igény érvényesítésének módjától függően a bírósági eljárás jogerős befejezéséig vagy a Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig kezeli az adatokat.

4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő bizonyos feladatokat nem a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót
vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó végzi.

Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek – kivéve, ha kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal.

Az Adatkezelő a Servergarden Kft. (info@servergarden) szolgáltatását veszi igénybe a honlap üzemeltetéséhez és a személyes adatok tárolásához.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

5.1. Hozzáféréshez való jog. Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja az érintett arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, illetve az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról és az adatfeldolgozókról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) címzett panasz benyújtásának jogáról. Az érintett másolatot kérhet a személyes adatairól.

5.2. Helyesbítéshez való jog. Az Adatkezelő az érintett kérelmére helyesbíti a személyes adatát, feltéve, ha az érintett megjelöli, hogy mely személyes adata nem pontos és mi a helyes személyes adat.

5.3. Törléshez való jog. Az érintett kérheti a személyes adatinak a törlését, ha

  • az érintett a hozzájárulását visszavonja,
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséheztörölni kell.

5.4. Korlátozáshoz való jog. Az érintett kérheti a személyes adatai zárolását, ha

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  • ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor az időtartamra, amíg az Adatkezelő teljesíti a tiltakozási kérelmet.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog. A hozzájáruláson, illetve a szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés esetében az érintett kérheti, hogy a személyes adatait széles körben ismert formátumban, elektronikus formában megkapja vagy az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja érintett személyes adatait az érintett által meghatározott másik
adatkezelőnek.

5.6. Tiltakozáshoz való jog. Ha az érintett az Adatkezelőhöz benyújtott kérelmében tiltakozik a személyes adatainak jogos érdekén alapuló kezelése ellen, akkor az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést az érintett vonatkozásában.

5.7. Hatósághoz fordulás joga. Az érintett jogosult a Hatóságnál eljárását kezdeményezni. A Hatóság hivatalos honlapján (www.naih.hu) megtalálhatóak azok az információkat, hogy az érintett milyen módon tud bejelentést tenni a Hatóságnál.

5.8. Bírósághoz fordulás joga. Amennyiben az érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet. Bírósági jogérvényesítés esetén az érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés és adatfeldolgozás teljes folyamata során biztosítja. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

JOGI NYILATKOZAT

Tájékoztatjuk a weblap látogatóit, hogy a weboldalon közzétett információk célja, hogy általános tájékoztatásokkal szolgáljon, ugyanakkor nem célja az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek megfelelően azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, sem egyéb szakmai szolgáltatás körben. Ezek az információk nem képezhetik a weblap látogatói üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól felkészült szakmai tanácsadóját kell igénybe venniük. A weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk mindössze tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmazhatnak, amelyekért a weblap fenntartója sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. Az Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Kifejezetten felhívjuk a weblap látogatóinak a figyelmét arra, hogy a weboldalon közzétett cikkeket, dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor használják fel, ha ezt kizárólag a saját felelősségükre teszik, és vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a következményekért.

A weblap fenntartója kizárja a felelősségét weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő minden hátrányos következményért, közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető vagy közigazgatási, szabálysértési jellegű, illetve bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb hátrányért, legyen az például szerződéses, jogszabályon alapuló vagy magánjogi. Az Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével használható fel.