VIRTUOSOS HOLDING LTD MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ”VIRTUÓZOK CASTING JÁTÉKSZABÁLYZAT” ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

“VIRTUÓZOK CASTING JÁTÉKSZABÁLYZAT” elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a VIRTUOSOS HOLDING LTD (2083 Solymár, Terstyánszki Ödön utca 14.Cégjegyzékszám:01-01-0012046-) (továbbiakban: ”Szervező”).

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, magyar állampolgár, a 2.6 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 4. pontban meghatározott időtartama alatt a https://www.facebook.com/virtuozok domain alatti Facebook oldalon (a továbbiakban: ”Honlap”) található „nyereményjáték” Facebook tartalomban feltett kérdésre tartalom alatti kommentben válaszol (a továbbiakban: ”Pályázat”), és ezzel egyúttal elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

2.2 Azok a Pályázatok, melyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.3 A Játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a Játékban. A Játékos a Játék időtartama alatt egy Pályázatot jogosult beküldeni. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár.

2.4 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.5 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.6 A Játékból ki vannak zárva a VIRTUOSOS HOLDING LTD MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉNEK. alkalmazottai és ezen személyek Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalom szerinti közeli hozzátartozói, akik a következő személyek: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

3. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékos a 2.1. pontban leírtak szerinti elérését követően az oldal üzenőfalára jut. A Játék során a Szervező egy új tartalmat tesz közzé üzenőfalán, amely alá a Játékos kommentként szöveges tartalmat írhat és megoszthat másokkal. A Nyertes a tartalom alatti kommentben a tartalomban feltett kérdésekre helyesen válaszoló Játékosok közül kerül (továbbiakban: „Nyertes”) kisorsolásra.

A játék időtartama:

A Játék 2022. december 5. napján 14 óra 00 perctől 2022. december 8. napján 14 óra 00 percig tart. A Játék kezdete előtt és befejezését követően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

4. A JÁTÉK MENETE, NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS

4.1 Azon Játékosok között, akik a tartalom alatti kommentben helyesen válaszolnak a tartalomban feltett kérdésre, a Szervező a Játékot követően, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével kisorsol a helyesen válaszoló Játékosok között összesen 1 (egy) darab páros belépőt HAUSER Budapesti koncertjére ( Rebel With a Cello), 2022. decemer 22. 20 órára.

Több komment írása a tartalom alá nem növeli a Játékos esélyeit, egy Játékos csak egyszer vesz részt a sorsoláson.

A Játékosok a Játék során kizárólag a feltett kérdésre jogosultak válaszolni. A válasz nem tartalmazhat olyan tartalmat, mely különösen

  • személyhez fűződő jogokat, személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
  • erőszakra buzdít,
  • a környezetet károsító magatartásra ösztönöz,
  • félelemérzetet kelt,
  • a gyermekek fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja,
  • bármely termék vagy szolgáltatás reklámját, népszerűsítését
  • semleges információ látszatát keltő tájékoztatás formájában közzétett reklám (burkolt reklám)

Fenti esetekben a Szervező jogosult a kommentet törölni és a Játékost a Játékból kizárni.

4.2 Az 5.1 pontban írt Nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. december 8. 16:00

4.3 A sorsolást a https://socialwinner.besocial.hu , véletlenszerűség elvén alapuló programjával végzik. Helyszíne a Szervező telephelye (2083 Solymár, Terstyánszki Ödön utca 14) A Nyeremény másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem váltható. A sorsolás nem nyilvános.

4.4 A Szervező a 4.1 pontban részletezett sorsoláson összesen 3 darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel, vagy a Nyereményt nem veszi át, vagy bármely más okból a Játékból kizárásra kerül.

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

5.1 Szervező a sorsolás időpontját követő 3 (három) munkanapon belül a VIRTUÓZOK FACEBOOK oldalon posztban meghirdeti a nyertes Játékos nevét. A nyerteseknek az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül kötelesek a Szervező részére elküldeni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait (teljes név, e-mail cím, postacím, telefonszám). Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítésre semmilyen formában nem reagál, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. A Nyereményt Szervező postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttatja el a Nyerteshez, az előtte Nyertessel egyeztetett postázási címre. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a bármely okból elvárható határidőben át nem vett Nyereményről a sorrendben következő tartaléknyertest értesítse.

5.2 A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Profilja nem valós, hiányos vagy téves, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.

6. ADATVÉDELEM, VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A Játékos a Pályázat elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Profilján megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozója kizárólag a Játék lebonyolítása, valamint a nyeremény átadása céljából felhasználja és kezelje a Játék lebonyolításának, valamint a Nyeremény kézbesítésének időtartamáig. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező és a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.), továbbá https://socialwinner.besocial.hu (https://socialwinner.besocial.hu/Adatvedelmi_tajekoztato.pdf) végzik, mint adatfeldolgozók. A Szervező más részére nem továbbítja a megadott személyes adatokat.

6.2 A Játékosok Pályázatuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
– nyertesség esetén a Facebook profiljukban megadott nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza Facebook oldalán;
– valamint nyertesség esetén Játékos köteles megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat: teljes név, postacím, telefonszám, mely adatokat Szervező és Szervező csak a Nyeremény kézbesítésének megvalósulásáig kezel és tárol. Az adatok ezután törlésre kerülnek.

6.3 A Játékosnak a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását bármely időpontban joga van visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha adatai törlését kéri és/vagy az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja a Játék lezárása, vagy a nyeremény átadása előtt. A Játékosnak joga van továbbá kérelmezni a Szervezőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Játékost, hogy az érintetti jogok tartalmáról részletesebb tájékoztatást a https://virtuosos.com oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató fül alatt érhet el.

6.4 Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

6.4.1 e-mail útján a címen, továbbá

6.4.2 postai úton a VIRTUOSOS HOLDING LTD MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP székhelyére címzett levéllel: 2083 Solymár, Terstyánszki Ödön utca 14.

6.5 A Szervező a Játékosok kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol, és ha a Játékos, mint érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell döntését. Az érintettek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: , honlap: www.naih.hu ) panaszt benyújtani.

6.6 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A szolgáltatott adatok kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra.

7. FELELŐSSÉG

7.1 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

7.2 Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A jelen játékszabályzatot és annak esetleges módosításait közzéteszi egy Google Drive dokumentumban..

 

Budapest, 2022. november 14.
VIRTUOSOS HOLDING LTD MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP
Szervező