Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych odnośnie przetwarzania danych związanych z programem ‘Wirtuozi V4+ Muzykujemy w tym samym języku’

Informacja o przetwarzaniu danych uzyskanych w związku z programem "Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku"

Drodzy Wirtuozi!

Jeżeli nie ukończyłeś 18 lat, omów tą informację wspólnie z rodzicami, twoje zgłoszenie możemy przyjąć tylko wtedy, jeśli oboje rodziców wyraziło zgodę na twój udział w kwalifikacjach.

Ponadto, ponieważ to wy gracie główną rolę w programie „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku”, istotne jest, abyście poznali pewne informacje odnośnie tego, w jaki sposób korzystamy z podanych przez was danych i przesłanych nagrań wideo.

W toku kwalifikacji celem przetwarzania tych danych jest wyłonienie tych uczestników, którzy wezmą udział w programie. Dane osobowe są ponadto niezbędne do nagrywania programu i przygotowania jego ostatecznej wersji. Obejmuje to na przykład wasze głosy, wizerunki lub chociażby historie, które opowiecie o sobie.

Uczestnicy konkursu występujący w programie występować będą na kanałach telewizyjnych pięciu krajów, a na przykład wasze wizerunki lub nazwiska mogą pojawić się w reklamach promujących program. Reklamy te mogą ukazać się na stronach społecznościowych lub chociażby w gazetach.

Ważne jest również i to, że program „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku” powstaje dzięki pracy wielu ludzi. Dużo osób weźmie udział w weryfikacji kandydatów, sfilmowaniu programu, względnie jego emisji. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć w broszurze.

Dane osobowe będziemy przechowywać przez 5 lat, w tym celu, że jeżeli w tym roku ewentualne nie mogłeś wziąć udziału w programie, będziemy mogli skontaktować się z tobą w przypadku podobnych programów i przekazać ci informacje.

W toku przetwarzania danych staramy się pod każdym względem zaspokoić twoje wymagania i odpowiedzieć na pytania, tak więc śmiało skontaktuj się z nami,

jeśli chcesz wiedzieć, który film przesłałeś lub jak odpowiedziałeś na któreś z pytań,

lub jeśli chcesz zmienić jedną z odpowiedzi lub na przykład przesłać inne nagranie,

lub jeśli zmienisz zdanie i wycofasz swoje zgłoszenie.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w związku z przetwarzaniem danych, napisz do nas na adres e-mail: marketing@virtuozok.hu.

My, jako organizatorzy i obsługa programu „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku” zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych i jest dla nas niezwykle ważne, aby nasze działania były w pełni zgodne z wymogami ochrony danych.

Celem niniejszej Informacji o ochronie danych jest przekazanie informacji o przetwarzaniu danych związanych z programem „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku ” zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych – „RODO”.

1. Przetwarzanie danych związanych z kwalifikacjami uczestników (castingiem)

1.1. Administratorzy danych i adresaci przetwarzania danych. Łącznymi administratorami danych związanych z kwalifikacjami uczestników (castingiem) będą:

 • Művészeti Szilícium Völgy Kft. (siedziba: 2083 Solymár, Terstyánszky Ödön utca 14., adres e-mail: office@virtuozok.hu);
 • Virtuosos Holding Ltd. (siedziba: Memery Crystal, 165, Fleet Street, London, England, EC4A 2DY. )

powyższe firmy dalej razem jako: „główni organizatorzy”.

W przypadku przetwarzania danych związanych z kwalifikacjami uczestników (castingiem) administratorami są ci partnerzy związani umową (przedsiębiorcy indywidulani), którzy dysponują odpowiednimi kompetencjami w zakresie wyboru talentów muzycznych, względnie wiedzą odnośnie tego, którzy ze zgłaszających dobrze wpasowują się w koncepcję programu telewizyjnego (główni organizatorzy i partnerzy związani umową łącznie jako: wspólni administratorzy danych). Pracownicy zatrudnieni u wspólnych administratorów danych biorą merytoryczny udział w podejmowaniu decyzji w zakresie tego, którzy spośród kandydatów wystąpią w programie „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku „.

Wspólni administratorzy danych mogą korzystać z usług dalszych partnerów związanych umową (przetwarzających dane) w celu wykonywania zadań związanych z produkcją, i tak na przykład do montażu filmowego lub edycji obrazu. Partnerzy ci w celu wykonywania zadań ujętych w umowie również mogą mieć dostęp do niektórych danych osobowych. Te podmioty przetwarzające mogą działać wyłącznie zgodnie z poleceniami wspólnych administratorów, są zobowiązane do zachowania tajemnicy i nie mogą wykorzystać tych danych osobowych samodzielnie.

1.2. Zakres przetwarzanych danych. Przetwarzanie danych obejmuje następujące dane:

 • imię i nazwisko, wiek kandydata,
 • adres kandydata,
 • numer telefonu, adres e-mail kandydata (jeżeli dysponuje takimi danymi kontaktowymi),
 • imię i nazwisko, numer telefonu opiekuna (rodzica lub przedstawiciela ustawowego) – jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat,
 • nagranie wideo z prezentacji wykonania utworu przez kandydata,
 • informacje ujęte w przesłanym nagraniu, i tak na przykład dlaczego muzyka poważna jest ważna dla kandydata, dlaczego chciałby wziąć udział w konkursie Wirtuozów,
 • do jakiej szkoły uczęszcza kandydat,
 • od ilu lat zajmuje się muzyką,
 • na jakim instrumencie lub instrumentach gra, jeżeli jest śpiewakiem, jakim głosem śpiewa,
 • czy w rodzinie kandydata są inni muzycy,
 • hobby kandydata,

opinia o kandydacie wydana w toku postępowania kwalifikacyjnego.

1.3. Wykorzystanie danych z innych źródeł. Główni organizatorzy w celu nawiązania kontaktu ze zgłaszającym się (jego opiekunem) mogą wykorzystać także dane kontaktowe osób, które zgłosiły się do poprzednich programów, konkursów lub które skontaktowały się z głównymi organizatorami w inny sposób.

1.4. Cel przetwarzania danych. Celem przetwarzania danych osobowych jest wybranie uczestników konkursu, zorganizowanie i obsługa castingu otwartego i castingu telewizyjnego, względnie nawiązanie i utrzymywanie kontaktu ze zgłaszającym się kandydatem (jego opiekunem). Celem wykorzystania danych pochodzących z innych źródeł jest zapytanie kandydata (jego opiekuna), czy kandydat (dziecko opiekuna) chciałby zgłosić się do programu „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku”.

1.5. Okres przetwarzania danych. Główni organizatorzy przechowują dane osobowe przez 5 lat. Główni organizatorzy ustalili okres przetwarzania danych biorąc pod uwagę, iż jeżeli któryś ze zgłaszających się nie zostanie zakwalifikowany do programu „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku”, lecz w późniejszym czasie główni organizatorzy zorganizują nowy program, będą mogli skontaktować się z kandydatem (jego opiekunem) w celu zaoferowania zgłoszenia się do nowego programu. Partnerzy związani umową jako adresaci przetwarzania danych dysponują dostępem do danych osobowych wyłącznie w tym okresie, dopóki kwalifikacje (casting) nie zostały zakończone.

1.6. Podstawa prawna przetwarzania danych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią prawnie uzasadnione interesy głównych organizatorów [art. 6. ust. 1 punkt f) RODO]. Prawnie uzasadnionym interesem głównych organizatorów jest wybranie najbardziej utalentowanych spośród zgłaszających się do programu, którzy najlepiej odpowiadają koncepcji programu telewizyjnego „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku”. Prawnie uzasadnionym interesem administratorów danych jest to, aby były do dyspozycji wszystkie niezbędne dane i informacje potrzebne do podjęcia tej decyzji. Prawnie uzasadnionym interesem głównych organizatorów jest także to, aby przyciągnąć uwagę wszystkich osób potencjalnie zainteresowanych zgłoszeniem się do programu „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku”, które wcześniej skontaktowały się już z którymkolwiek administratorem danych.

2. Przetwarzanie danych związanych z nagraniami i emisją telewizyjną programu telewizyjnego "Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku"

2.1. Administratorzy danych i adresaci przetwarzania danych. Administratorami danych w przypadku przetwarzania danych związanych z nagraniami i emisją telewizyjną programu telewizyjnego „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku” są główni organizatorzy wymienieni w punkcie 1.1

Główni organizatorzy mogą zawierać umowy związane z produkcją programu z partnerami, którzy wezmą udział w przygotowaniu, zorganizowaniu, nagrywaniu i edycji nagrań, względnie decydują, jakie informacje, ujęcia lub cięcia zostaną włączone do ostatecznej transmisji. Partnerzy ci w celu wypełniania zadań ujętych w umowie również mogą mieć dostęp do niektórych danych osobowych. Te podmioty przetwarzające mogą działać wyłącznie zgodnie z poleceniami głównych organizatorów, są zobowiązane do zachowania tajemnicy i nie mogą wykorzystać tych danych osobowych samodzielnie.

2.2. Adresaci przetwarzania danych. Program „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku ” transmitowany będzie na różnych kanałach telewizyjnych:

 • na Węgrzech na kanale prowadzonym przez Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (Fundusz Wsparcia Usług Medialnych i Powierniczy);
 • w Czechach na kanale, który zawarł umowę z głównymi organizatorami;
 • w Polsce na kanale, który zawarł umowę z głównymi organizatorami;
 • na Słowacji na kanale, który zawarł umowę z głównymi organizatorami;
 • V Chorwacji na kanale, który zawarł umowę z głównymi organizatorami.

Powyżsi dostawcy usług medialnych jako właściciele niezależnych praw autorskich do programu „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku” niezależnie od głównych organizatorów mogą zachować i wykorzystać transmitowane i przechowywane przez nich programy. W toku związanego z tym przetwarzania danych są oni niezależnymi administratorami danych.

2.3. Zakres przetwarzanych danych. Przetwarzanie danych może objąć dane osobowe uczestników zakwalifikowanych do programu:

 • zdjęcia, nagrania dźwięku i obrazu uczestnika sporządzone podczas nagrywania programu,
 • oświadczenia uczestnika podczas nagrywania programu zawierające jego dane osobowe,
 • opinia o uczestniku dotycząca jego występu w trakcie nagrania programu,
 • imię i nazwisko, wiek uczestnika,
 • do jakiej szkoły uczęszcza uczestnik,
 • od ilu lat zajmuje się muzyką,
 • na jakim instrumencie lub instrumentach gra, jeżeli jest śpiewakiem, jakim głosem śpiewa,
 • czy w rodzinie uczestnika są inni muzycy,
 • hobby uczestnika,
 • w celu kontaktu numer telefonu, adres e-mail uczestnika (jeżeli dysponuje takimi danymi kontaktowymi), imię i nazwisko, numer telefonu opiekuna (jeżeli uczestnik nie ukończył 18 lat).

2.4. Cel przetwarzania danych. Główni organizatorzy wykorzystają dane osobowe do organizacji nagrań programu „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku”, do nawiązania i utrzymywania kontaktów z uczestnikami (opiekunami), nagrywania i przygotowania ostatecznego programu.

Tak główni organizatorzy, jak i kanały telewizyjne mogą wykorzystać dane osobowe uczestników konkursu „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku” do promocji i reklamowania programu, względnie jego poszczególnych emisji. Reklamy mogą być zamieszczane na stronach internetowych, społecznościowych, w telewizji, w prasie lub jako reklamy w miejscach publicznych.

2.5. Okres przetwarzania danych. Ze względu na to, że materiał programu jest dziełem chronionym prawem autorskim, w przypadku którego nie można ustalić czasu jego trwania, dlatego główni organizatorzy przechowują materiał programu w zasadzie do czasu istnienia firmy lub jej następcy prawnego.

2.6. Podstawa prawna przetwarzania danych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią prawnie uzasadnione interesy głównych organizatorów [art. 6. ust. 1 punkt f) RODO]. Prawnie uzasadnionym interesem głównych organizatorów jest:

 • popularyzacja, reklama programu „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku”, względnie jego poszczególnych emisji (półfinału, finału superfinału, programu galowego);
 • zapewnienie przejrzystości, rzetelności konkursu „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku” poprzez informowanie widzów o tym, którzy z uczestników zakwalifikowali się do konkursu, względnie którzy zostali dopuszczeni do kolejnego etapu;
 • przedstawienie w programie talentów, jednocześnie popularyzacja poszczególnych artystów, ich osiągnięć i ogólnie muzyki poważnej;
 • aby program „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku” wzbudził zainteresowanie widzów poszczególnymi uczestnikami i aby tym samym widzowie nabrali chęci do wysłuchania ich koncertów na żywo.

3. Subskrypcja biuletynu

Główni organizatorzy mogą, za wyraźną, uprzednią i dobrowolną zgodą danej osoby, wysyłać biuletyn o wydarzeniach, koncertach związanych z Wirtuozami i o programie „Wirtuozi V4+ muzykujemy w tym samym języku” W tym celu główni organizatorzy będą używać nazwisk i adresów e-mail tych osób do czasu wycofania przez nie zgody.

Osoba, której to dotyczy, może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez ograniczeń lub uzasadnień, bezpłatnie. Cofnięcie zgody nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla tej osoby.

4. Bezpieczeństwo danych

Główni organizatorzy oświadczają, że zastosowali odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, przekazaniem, ujawnieniem, usunięciem lub zniszczeniem oraz przypadkowym zniszczeniem i uszkodzeniem.

5. Prawa i środki odwoławcze osób, których dane dotyczą

5.1. Prawo do żądania dostępu. Osoba, której dane dotyczą może domagać się informacji o jej danych osobowych. W tym przypadku główni organizatorzy poinformują daną osobę na piśmie lub w liście elektronicznym o tym, jakie dane osobowe, do jakich celów przetwarzania danych i jak długo będą przetwarzane, o przysługujących jej prawach w związku z przetwarzaniem danych oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba, której dane dotyczą, może zażądać wydania kopii swoich danych osobowych.

5.2. Prawo do sprostowania. Osoba, której dane dotyczą, może zażądać zmiany jej niedokładnych danych osobowych. W przypadku nagrań, które już zostały transmitowane, osoba, której dane dotyczą może skorzystać z tego prawa tylko w ograniczonym zakresie.

5.3. Prawo do usunięcia. Główni organizatorzy usuną dane osobowe na wniosek osoby, której dane dotyczą, jeżeli:

 • osoba, której dane dotyczą, wycofa swoją zgodę na subskrypcję biuletynu;
 • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych, a główni organizatorzy uznają ten sprzeciw;
 • osoba, której dane dotyczą, poinformuje głównych organizatorów, że organ nadzorczy lub sąd stwierdził niezgodność z prawem przetwarzania którychkolwiek z ich danych.

Jeżeli główni organizatorzy ujawnili dane osobowe, a główni organizatorzy uznają sprzeciw osoby, której dane dotyczą, główni organizatorzy podejmą wszelkie uzasadnione kroki w tym celu, aby poinformować administratorów danych odbierających dane osobowe osoby, której dane dotyczą, o obowiązku ich usunięcia.

W przypadku nagrań, które już zostały transmitowane, osoba, której dane dotyczą może skorzystać z tego prawa tylko w ograniczonym zakresie.

5.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, może zażądać ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje dokładność danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednakże osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • główni organizatorzy nie potrzebują już danych osobowych, ale osoba, której dane dotyczą, żąda ich zatrzymania w celu dochodzenia, egzekwowania lub ochrony roszczeń prawnych;
 • jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych: w takim przypadku ograniczenie obowiązuje do czasu, aż główni organizatorzy podejmą decyzję na podstawie sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5.5. Prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów głównych organizatorów [art. 6. ust. 1 punkt f) RODO]. W przypadku sprzeciwu główni organizatorzy rozpatrzą, czy ze względu na fakty i argumenty, na które powołuje się osoba, której dane dotyczą istnieje możliwość usunięcia danych osobowych lub uniemożliwienia ujawnienia. W przypadku nagrań, które już zostały transmitowane, osoba, której dane dotyczą może skorzystać z tego prawa tylko w ograniczonym zakresie.

5.6. Prawo do przenoszenia danych. Z prawa tego można skorzystać tylko w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (subskrypcja biuletynu). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody w formacie czytelnym dla systemu informatycznego lub może poprosić głównych organizatorów o przekazanie danych bezpośrednio innemu administratorowi danych wyznaczonemu przez osobę, której dane dotyczą.

5.7. Wspólne zasady sprawowania praw. W imieniu głównych organizatorów przyjmuje i odpowiada na pytania i prośby zainteresowanych firma Művészeti Szilícium Völgy Kft. (adres e-mail: virtuozok2022@virtuozok.hu, adres do korespondencji: 2083 Solymár, Terstyánszky Ödön utca 14.).

Główni organizatorzy zastosowują się do złożonych wniosków w terminie jednego miesiąca. Termin ten może zostać przedłużony o najwyżej dwa miesiące.

W przypadku odmowy realizacji wniosku główni organizatorzy w terminie jednego miesiąca poinformują osobę, której wniosek dotyczy o przyczynie odmowy oraz o tym, że może wnieść skargę w kompetentnym organie i przysługuje jej prawo do wniesienia odwołania w sądzie.

Główni organizatorzy zastrzegają sobie prawo do żądania dostarczenia informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą, jeżeli mają oni uzasadnione wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy. Dotyczy to szczególnie przypadku, jeżeli osoba, której dane dotyczą, zamierza skorzystać z prawa do żądania kopii, w którym to przypadku uzasadnione jest, aby główni organizatorzy upewnili się, że wniosek został złożony przez osobę uprawnioną.

5.8. Prawo do odwołania. Jeżeli zdaniem osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie danych lub postępowanie głównych organizatorów jest niezgodne z wymogami prawnymi, może ona wszcząć postępowanie przez organem nadzorczym swojego kraju lub – w przypadku Węgier, w Krajowym Urzędzie Ochrony Danych i Wolności Informacji (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (oficjalny adres strony internetowej: www.naih.hu), względnie przed sądem danego kraju.