Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik a honlapon történő regisztrációkor, illetve a későbbiekben a válogatók során megadott személyes adatok alapján. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket az érintett a regisztrációkor, illetve később a válogatók során a műsor gyártója az MTVA, és a formátum jogtulajdonosa, a Classic Talents Hungary Kft. (a továbbiakban együtt: Adatkezelő) megbízottai rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz hozzájárulását megadja. A megadott adatok a VIRTUÓZOK televíziós tehetségkutató műsor szereplőinek válogatásához és a műsor készítéséhez kerülnek felhasználásra. Az adattárolás határozatlan idejű, mivel bekerülnek egy adattárba, abból a célból, hogy a műsor elkészítése után is rendelkezésre álljanak egy esetleges későbbi, hasonló témájú műsor előkészítéséhez.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő 30 napon belül – ha az érintett kéri, írásban – tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ha az Adatkezelő az érintett személyes adatát helyesbíti, zárolja vagy törli, erről értesíti az érintettet.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét, illetve gondoskodik az adatok biztonságáról.

A jelen adatlap kitöltésével és beküldésével jelentkezem a VIRTUÓZOK című televíziós tehetségkutató műsor szereplőjének. Elfogadom egyúttal a jelen Adatkezelési Szabályzatot, valamint adataim megadásával hozzájárulok, hogy az MTVA (Adatkezelő) és a Classic Talents Hungary Kft. (Adatkezelő), a műsor gyártói ezen adataimat Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék és feldolgozzák.