A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: GDPR) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.cikk /1/. bek. a./ pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A 8. cikk /1/. bek.-e szerint a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, amennyiben a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta, vagy engedélyezte.Az adatkezelés az érintett/szülőhozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik a honlapon történő regisztrációkor, illetve a későbbiekben a válogatók során megadott személyes adatok alapján. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket az érintett a regisztrációkor, illetve később a válogatók során a műsor gyártója az MTVA, és a formátum jogtulajdonosa, a Classic Talents Hungary Kft. (a továbbiakban együtt: Adatkezelő) megbízottai rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz hozzájárulását megadja. A megadott adatok a VIRTUÓZOK televíziós tehetségkutató műsor szereplőinek válogatásához és a műsor készítéséhez kerülnek felhasználásra. Az adatot az Adatkezelő 10 évig tárolja abból a célból, hogy a műsor elkészítése után is rendelkezésre álljanak egy esetleges későbbi, hasonló témájú műsor előkészítéséhez.

Az érintettet adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:

–          átlátható tájékoztatáshoz való jog (adatfelvétel előtt),

–          az adatokhoz történő hozzáférés joga,

–          az adatok helyesbítésének joga,

–          az adat törléséhez való joga,

–          az adat elfeledtetéséhez való joga,

–          az adatkezelés korlátozásához való jog,

–          az adathordozhatósághoz való jog,

–          tiltakozáshoz való jog az adat kezelése ellen

–          adatkezelés visszavonásának a joga.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő 30 napon belül – ha az érintett kéri, írásban – tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ha az Adatkezelő az érintett személyes adatát helyesbíti vagy törli, erről értesíti az érintettet.

Az érintett nem élhet a törlés és az elfeledtetés jogával, amennyiben az adatkezelés szükséges

–          vélemény-nyilvánítás szabadságához,

–          jogi kötelezettség teljesítéséhez,

–          közérdekű archiváláshoz,

–          jogi igények érvényesítéséhez.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét, illetve gondoskodik az adatok biztonságáról.