Informácie o ochrane osobných údajov a Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s produkciou ‘Virtuosos V4+ We play the same language’

nformácie pre spracúvanie osobných údajov o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s produkciou „Virtuosos V4 + We play the same language“

Milí Virtuosos!

Ak si ešte nedovŕšil svoj vek 18 rokov, žiadame Ťa, aby si tieto informácie spoločne prediskutoval so svojimi rodičmi, Tvoju prihlášku môžeme prijať iba vtedy, ak obaja Tvoji rodičia schválili, aby si sa zúčastnil na castingu.

Súčasne s tým, nakoľko vy ste hlavnými účinkujúcimi relácie „Virtuosos V4 + We play the same language“, je dôležité, aby ste vedeli niekoľko informácií o tom, že akým spôsobom využijeme vami poskytnuté údaje a nahrané videá.

Spracúvaním týchto údajov v rámci castingu je to, aby sme vybrali tých súťažiacich, ktorí sa zúčastnia v relácii. Osobné údaje sú okrem toho potrebné pre nakrútenie programu, pre zhotovenie konečného vysielania. V nich budú uvedené napríklad váš hlas, vaša podobizeň alebo napríklad príbehy, ktoré o sebe poviete.

Súťažiaci účinkujúci v relácii budú viditeľní na televíznych kanáloch piatich krajín, respektíve napríklad vaša podobizeň alebo meno sa môže objaviť v reklamách propagujúcich reláciu. Reklamy sa môžu objaviť aj na sociálnych sieťach, alebo napríklad v novinách.

Je dôležité aj to, že relácia „Virtuosos V4 + We play the same language“ je prácou pre viacerých ľudí. Viacerí sa zúčastnia na výbere účinkujúcich, na natáčaní programu, alebo v priebeh vysielania relácie. O nich si môžeš prečítať viac v informáciách.

Osobné údaje budú uložené po dobu 5 rokov, v záujme toho, že ak by si sa v tento rok nedostal do relácie, tak aby sme ťa mohli do relácií organizovaných v budúcnosti kontaktovať a mohli ťa informovať.

V rámci spracúvania osobných údajov sa snažíme vo všetkom vyhovieť tvojim požiadavkám. Tak napríklad nás môžeš pokojne kontaktovať,

ak chceš vedieť, že aké video si nahral, alebo si poskytol akú odpoveď na niektorú z otázok,

alebo ak chceš zmeniť niektorú zo svojich odpovedí, alebo chceš nahrať iné video,

alebo ak si si to rozmyslel a odvoláš svoju prihlášku.

Ak máš v súvislosti so spracúvaním osobných údajov akékoľvek otázky, napíš na nižšie uvedenú e-mailovú adresu: virtuozok2021@virtuozok.hu.

Organizátori a realizátori relácie “Virtuosos V4 + We play the same language”sú angažovaní ohľadom ochrany osobných údajov, a má pre nich značný význam to, aby ich činnosť v plnej miere vyhovovala požiadavkám na ochranu osobných údajov.

Cieľom týchto Informácií pre spracúvanie osobných údajov je to, aby sme poskytli informácie o spracúvaní osobných údajov, sprevádzaných produkciu “Virtuosos V4 + We play the same language” v súlade s nariadeniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679, “GDPR”].

1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výberom (casting) súťažiacich

1.1. Spracovatelia osobných údajov a príjemcovia spracúvania osobných údajov V rámci spracúvania osobných údajov v súvislosti s výberom (casting) súťažiacich budú spoločne prevádzkovateľmi:

Művészeti Szilícium Völgy Kft. (sídlo: 1025 Budapest, Csévi u. 11/A., e-mailová adresa: virtuozok2020@virtuozok.hu);

Virtuosos Holding Ltd. (sídlo: Po Box 648, Gateway House, Tollgate, Eastleigh, SO50 0ND, Spojené Kráľovstvo);

Virtuosos Holding Ltd Magyarországi Fióktelepe (Prevádzka Virtuosos Holding v Maďarsku) (sídlo: 1025 Budapest, Csévi u. 11/A.)

ďalej vyššie uvedené spoločnosti spoločne: “Hlavní organizátori”.

V prípade spracúvania osobných údajov v súvislosti s výberom súťažiacich (casting) budú spracúvateľmi osobných údajov tí zmluvní partneri (súkromní podnikatelia), ktorí disponujú vhodnými odbornými znalosťami pri výbere hudobných talentov, respektíve v tom, že spomedzi uchádzačov ktorí sú tí, ktorí dobre ladia s konceptom televíznej relácie (ďalej Hlavní organizátori a zmluvní partneri spoločne: Spoloční prevádzkovatelia). Zamestnanci pracujúci u Spoločných prevádzkovateľov sa v podstatnej miere zúčastňujú na vznesení toho rozhodnutia, že z uchádzačov kto bude účinkovať v relácii „Virtuosos V4 + We play the same language“.

Spoloční prevádzkovatelia môžu využiť ďalších zmluvných partnerov (sprostredkovateľov) pre činnosti v súvislosti s výrobou, ako sú napríklad strihanie alebo úpravu obrazu. Títo partneri v rámci výkonu svojich zmluvne uvedených úloh budú mať tiež prístup k určitým osobným údajom. Títo sprostredkovatelia môžu konať výhradne na základe pokynov Spoločných prevádzkovateľov, a osobné údaje nemôžu použiť samostatne.

1.2. Okruh spracúvaných osobných údajov Spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje na nasledujúce osobné údaje:

 • meno, vek uchádzača,
 • adresa bydliska uchádzača,
 • telefónne číslo, e-mailová adresa uchádzača (ak má uchádzač takúto možnosť),
 • meno, telefónne číslo opatrovateľa (rodič alebo zákonný zástupca) (ak uchádzač nedovŕšil svoj vek 18. rokov),
 • video vyhotovené o hudobnej produkcii uchádzača,
 • informácie uvedené v nahranom videu, ako napríklad prečo je pre uchádzača dôležitá vážna hudba, prečo sa chce zúčastniť na súťaži Virtuosos,
 • do ktorej školy chodí uchádzač,
 • koľko rokov uchádzač hrá hudbu,
 • na akom nástroji alebo nástrojoch hrá uchádzač, alebo ak je spevák, aký druh hlasu má,
 • nachádza sa v rodine uchádzača hudobník,
 • hobby uchádzača,
 • posudok vzťahujúci sa na uchádzača vo výberovom konaní.

1.3. Použitie údajov pochádzajúcich z iných zdrojov. Hlavní organizátori môžu použiť pre kontaktovanie uchádzača (zákonného zástupcu) aj kontakty subjektov údajov prihlásených do skorších relácií, výziev, alebo ktorí kontaktovali Hlavných organizátorov iným spôsobom.

1.4. Ciele spracúvania. Cieľom spracúvania osobných údajov je výber súťažiacich, organizovanie, uskutočnenie open castingu a televízneho castingu, ako aj kontaktovanie a udržiavanie kontaktov s uchádzačom (zákonným zástupcom). Cieľom použitia údajov pochádzajúcich z iných zdrojov je opýtať sa od uchádzača (zákonného zástupcu), či sa chce uchádzač (dieťa zákonného zástupcu) prihlásiť do relácie „Virtuosos V4 + We play the same language“.

1.5. Doba spracúvania údajov. Hlavní organizátori spracúvajú osobné údaje po dobu 5 rokov. Hlavní organizátori určili dobu spracúvania osobných údajov s prihliadnutím na to, že ak niektorý uchádzač nebude vybratý do relácie „Virtuosos V4 + We play the same language“, ale v neskorších Hlavní organizátori vyhotovia novú reláciu, mohli uchádzača (zákonného zástupcu) kontaktovať, či sa chcú prihlásiť do novej produkcie. Zmluvní partneri ako príjemcovia spracúvania osobných údajov disponujú prístupom k osobným údajom výhradne na to obdobie, kým sa výber (casting) neuzatvorí.

1.6. Zákonnosť spracúvania údajov. Zákonnosťou spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Hlavných organizátorov [GDPR Článok 6. odsek (1) bod f)]. Oprávneným záujmom Hlavných organizátorov je to, aby sa spomedzi uchádzačov do relácie dostali tí najtalentovanejší, ktorí najviac spadajú do koncepcie relácie „Virtuosos V4 + We play the same language“. Oprávneným záujmom prevádzkovateľov je to, aby pre vznesenie tohto rozhodnutia mali k dispozícii všetky potrebné údaje a informácie. Oprávneným záujmom Hlavných organizátorov je to, aby vzbudili záujem o prihlásenie sa do relácie „Virtuosos V4 + We play the same language“ každej takej osoby, ktorí sa už v skorších dostali do kontaktu s niektorým z prevádzkovateľov.

2. Spracúvanie údajov sprevádzané nahrávanie a vysielanie televíznej relácie a "Virtuosos V4 + We play the same language".

2.1. Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia V prípade spracúvania údajov sprevádzaného nahrávanie a vysielanie televíznej relácie “Virtuosos V4 + We play the same language”, prevádzkovateľmi sú Hlavní organizátori podľa bodu 1.1.

Hlavní organizátori môžu v súvislosti s výrobou programu uzatvoriť zmluvu s inými zmluvnými partnermi, ktorí sa zúčastnia na prípravách, zorganizovaní natáčania, na natáčaní, na úprave nahrávok, respektíve na tom, že aké informácie, obrazy alebo nahrávky sa dostanú o súťažiacim do konečného vysielania. Títo partneri v rámci výkonu svojich zmluvne uvedených úloh budú mať tiež prístup k určitým osobným údajom. Títo sprostredkovatelia môžu konať výhradne na základe pokynov Hlavných organizátorov, a osobné údaje nemôžu použiť samostatne.

2.2. Príjemcovia spracúvania osobných údajov. Vysielania “Virtuosos V4 + We play the same language“ bude možné sledovať na rôznych televíznych kanáloch.

 • V Maďarsku na kanáli ktorý prevádzkuje fond Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap;
 • v Českej republike na kanáli ktorý uzatvorí zmluvu s Hlavnými organizátormi;
 • v Poľsku na kanáli ktorý uzatvorí zmluvu s Hlavnými organizátormi;
 • na Slovensku na kanáli ktorý uzatvorí zmluvu s Hlavnými organizátormi;
 • v Srbsku na kanáli ktorý uzatvorí zmluvu s Hlavnými organizátormi;

Vyššie uvedení mediálni poskytovatelia, ako samostatní oprávnení autorského práva „Virtuosos V4 + We play the same language“, môžu nezávisle od Hlavných organizátorov uschovať a použiť nimi odvysielané a uložené relácie. V rámci s tým súvisiaceho spracúvania osobných údajov sa jednotliví mediálni poskytovatelia považujú za samostatných prevádzkovateľov.

2.3. Okruh spracúvaných osobných údajov Spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje na nižšie uvedené osobné údaje súťažiacich, účinkujúcich vybraných do relácie:

 • fotografické, filmové a zvukové nahrávky vyhotovené o súťažiacich v rámci nakrúcania relácie,
 • vyhlásenia súťažiacich obsahujúce ich osobné údaje poskytnuté v rámci natáčania relácie,
 • posudok vzťahujúci sa na hudobnú produkciu súťažiaceho v rámci relácie,
 • meno, vek súťažiaceho,
 • do ktorej školy chodí súťažiaci,
 • koľko rokov hrá na hudobnom nástroji súťažiaci,
 • na akom nástroji alebo nástrojoch hrá súťažiaci, alebo ak je spevák, aký druh hlasu má,
 • či sa v rodine súťažiaceho nachádza hudobník,
 • koníček súťažiaceho,
 • telefónne číslo, e-mailová adresa súťažiaceho v záujme kontaktovania (ak súťažiaci má takýto kontakt), respektíve meno, telefónne číslo zákonného zástupcu (ak súťažiaci nedovŕšil vek 18 rokov).

2.4. Ciele spracúvania. Hlavní organizátori použijú osobné údaje pre organizovanie nahrávok relácie “Virtuosos V4 + We play the same language”, k nadviazaniu a udržiavaniu kontaktov so súťažiacimi (zákonnými zástupcami), k nahrávaniu a k príprave konečnej relácie.

Tak Hlavní organizátori, ako aj televízne kanály môžu použiť osobné údaje súťažiacich pre popularizáciu a reklamu relácie, respektíve jednotlivých vysielaní „Virtuosos V4 + We play the same language“. Reklamy sa môžu zobraziť akoreklama uvádzaná na internetových stránkach, na sociálnych stránkach, v televízii, v novinách alebo ako reklama na verejných priestranstvách.

2.5. Doba spracúvania údajov. S prihliadnutím na to, že materiál vyhotovenej relácie je dielom ktoré spadá pod ochranu autorského práva, v prípade ktorého diela nie je možné určiť jeho životnosť, preto Hlavní organizátori uložia materiál relácie v podstate do trvania existencie spoločnosti alebo jej právnych nástupníkov.

2.6. Zákonnosť spracúvania údajov. Zákonnosťou spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Hlavných organizátorov [GDPR Článok 6. odsek (1) bod f)]. oprávneným záujmom Hlavných organizátorov je, aby

 • popularizovali, reklamovali reláciu “Virtuosos V4 + We play the same language” respektíve jednotlivé vysielania (semifinále, finále, superfinále, galaprogram);
 • zabezpečenie transparentnosti, čestnosti súťaže “Virtuosos V4 + We play the same language” prostredníctvom toho, že informuje divákov o tom, že ktoré talenty sa dostali do súťaže, respektíve kto postupuje ďalej;
 • v relácii predstavil talentov, aby aj prostredníctvom toho popularizoval jednotlivých umelcov, ich výkon a vážnu hudbu všeobecne;
 • prostredníctvom relácie “Virtuosos V4 + We play the same language” vzbudil záujem divákov ohľadom jednotlivých súťažiacich, a týmto spôsobom aby diváci získali záujem o vypočutie si koncertu naživo.

3. Prihlásenie sa na zasielanie informačného buletínu

Hlavní organizátori na základe výslovného, predbežného a dobrovoľného súhlasu subjektu údajov môžu doručovať informačné bulletiny o podujatiach, koncertoch, týkajúcich sa „Virtuosos“, ako aj o relácii „Virtuosos V4 + We play the same language“. Hlavní organizátori z tohto účelu použijú meno a e-mailovú adresu subjektov údajov až do odvolania súhlasu subjektu údajov.

Subjekt údajov môže svoj súhlas kedykoľvek bez obmedzení a uvedenia dôvodu, bezplatne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá na subjekt údajov žiadne záporné následky.

4. Bezpečnosť údajov

Hlavní organizátori vyhlasujú, že vzniesli vhodné bezpečnostné opatrenia v záujme toho, aby osobné údaje chránili pred neoprávneným prístupom, zmenou, postúpením, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj náhodným zničením a poškodením.

5. Práva subjektov údajov a možnosti právnej nápravy

5.1. Právo subjektu údajov na prístup k údajom. Subjekt údajov môže požadovať informácie o svojich osobných údajoch. V takom prípade Hlavní organizátori informujú subjekt údajov písomne alebo prostredníctvom elektronického listu o tom, že aké osobné údaje, s cieľom akého spracúvania údajov a po akú dobu spracúva, aké práva prináležia subjektu údajov v súvislosti so spracúvaním údajov, ako aj o práve predloženia sťažnosti, adresovanej dozorným úradom. Subjekt údajov môže požadovať kópie svojich osobných údajov.

5.2. Právo na opravu. Subjekt údajov môže požadovať opravu naňho sa vzťahujúcich nepresných osobných údajov. V prípade nahrávok, ktoré sa dostali do vysielania môže toto svoje právo využiť len v obmedzenej miere.

5.3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) Hlavní organizátori na žiadosť subjektu údajov vymažú osobné údaje, ak

 • subjekt údajov odvolá svoj súhlas poskytnutý v rámci prihlásenia sa na zasielanie informačného bulletinu;
 • subjekt údajov namieta proti spracúvaniu osobných údajov a Hlavní organizátori schvália toto namieta proti spracúvaniu osobných údajov;
 • subjekt údajov informuje Hlavných organizátorov o tom, že dozorný orgán alebo súd stanovil protiprávnosť niektorého z ich spracúvania osobných údajov.

Ak Hlavní organizátori osobné údaje zverejnili, a Hlavní organizátori schvália namietanie subjektu údajov, v tom prípade Hlavní organizátori vykonajú všetky rozumné kroky v záujme toho, aby aj sprostredkovateľov, ktorí prevzali osobné údaje dotknutej osoby, informoval o povinnosti vymazania

V prípade nahrávok, ktoré sa dostali do vysielania môže toto svoje právo využiť len v obmedzenej miere.

5.4. Právo na obmedzenie spracúvania. Subjekt údajov môže požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak

 • subjekt údajov namieta presnosť osobných údajov,
 • ak je spracúvanie osobných údajov protiprávne, ale subjekt údajov namieta vymazanie osobných údajov, a namiesto toho požaduje obmedzenie používania;
 • Hlavní organizátori už nepotrebujú osobné údaje, ale subjekt údajov žiada zablokovanie osobných údajov pre predkladanie, uplatnenie alebo ochranu právnych požiadaviek;
 • ak subjekt údajov namieta proti spracúvaniu osobných údajov: v takomto prípade sa obmedzenie vťahuje na tú dobu, kým Hlavní organizátori vznesú rozhodnutie na základe námietky subjektu údajov.

5.5. Právo namietať. Subjekt údajov je oprávnený na to, aby kedykoľvek namietal proti spracúvaniu svojich osobných údajov použitím právneho podkladu oprávnených záujmov [GDPR článok 6., odsek (1), bod f)]. V prípade namietania Hlavní organizátori preskúmajú to, či v dôsledku skutočností, argumentov majú Hlavní organizátori možnosť na to, aby osobné údaje vymazali alebo zamedzili ich zverejňovaniu. V prípade nahrávok, ktoré sa dostali do vysielania môže toto svoje právo využiť len v obmedzenej miere.

5.6. Právo na prenosnosť údajov. Toto právo je možné využiť výhradne v prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu (prihlásenie sa na zasielanie informačného bulletinu). Subjekt údajov je oprávnený na to, aby osobné údaje spracúvané na základe jeho súhlasu obdržal vo forme čitateľnej informatickým nástrojom, ako aj môže požadovať aj to, aby ich Hlavní organizátori priamo postúpili ďalej prevádzkovateľovi, ktorého subjekt údajov označí.

5.7. Spoločné pravidlá využívania práva. V mene Hlavných organizátorov prijíma otázky a žiadosti subjektov údajov, ako aj poskytuje odpovede na ne Művészeti Szilícium Völgy Kft. (e-mailová adresa: virtuozok2020@virtuozok.hu, poštová adresa: 1025 Budapest, Csévi u. 11/A.).

Hlavní organizátori žiadosti subjektu údajov vyhovejú v rámci jedného mesiaca, ktorý termín je možné predĺžiť najviac o dva mesiace.

V prípade zamietnutia žiadosti Hlavní organizátori v rámci jedného mesiaca od prijatia žiadosti informujú subjekt údajov o dôvodoch zamietnutia žiadosti, ako aj o tom, že môže u Úrade predniesť sťažnosť a môže využiť svoje právo súdneho právneho opravného prostriedku.

Hlavní organizátori si vyhradzujú to právo, že v prípade opodstatneného podozrenia ohľadom totožnosti osoby, ktorá žiadosť predložila, požadovali poskytnutie informácií potrebných pre potvrdenie totožnosti subjektu údajov. Za takýto prípad je možné považovať najmä to, aj subjekt údajov využije svoje právo na vyhotovenie kópie, v ktorom prípade je odôvodnené, aby sa Hlavní organizátori presvedčili o tom, že žiadosť pochádza od oprávnenej osoby.

5.8. Právne prostriedky nápravy. Ak na základe posúdenia subjektu údajov spracúvanie údajov alebo konanie Hlavných organizátorov nie je v súlade s požiadavkami právnych predpisov, v tom prípade môžu iniciovať konanie dozornému orgánu svojej vlastnej krajiny, respektíve v prípade Maďarska konanie Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národný orgán pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií) (adresa oficiálnej webovej stránky: www.naih.hu), respektíve sa môže obrátiť na súd danej krajiny.